Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

18 atrakcyjnych stanowisk menedżerskich w firmie informatycznej na doskonałym poziomie

Wszystkie stanowiska kierownicze mają swój urok i chociaż nakładają na ludzi wiele obowiązków, ze względu na dużą zwrotność, jaką zapewniają, każdy lubi pracować jako starszy menedżer w organizacjach lub firmach.

Najważniejszą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę, jest to, że stanowiska związane z wyższą kadrą kierowniczą nie ograniczają się do dyrektorzy generalnia w firmach zdefiniowane są konkretne stanowiska kierownicze, z których każde ma swoje stanowisko.

W tym artykule przedstawimy Ci najatrakcyjniejsze stanowiska na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla związane ze światem technologii informatycznych.

18 atrakcyjnych stanowisk menadżerskich w firmie IT na doskonałym poziomie

1. Dyrektor naczelny

Dyrektor generalny to osoba zajmująca najwyższe stanowisko w firmie, posiadająca pełną władzę (oczywiście pod nadzorem rady dyrektorów) i podlegająca radzie dyrektorów. Zwykle dyrektor generalny ma kilku podległych sobie członków kadry kierowniczej, z których każdy ma określone obowiązki. Członkami stowarzyszenia są dyrektor operacyjny (COO), dyrektor techniczny (CTO), dyrektor finansowy (CFO), dyrektor handlowy (CCO), dyrektor ds. marketingu (CMO), dyrektor sprzedaży (CSO), dyrektor ds. informatyki (CIO). ), dyrektor ds. komunikacji lub dyrektor ds. public relations (CCO), dyrektor administracyjny (CAO), dyrektor ds. zasobów ludzkich (CHRO), dyrektor ds. zakupów (CPO) i dyrektor ds. szkoleń (CLO). Obowiązki dyrektora generalnego są wybierane przez zarząd organizacji lub inne uprawnienia. Dyrektor generalny musi kierować wewnętrznymi i zewnętrznymi celami firmy zgodnie ze strategią firmy.

2. Dyrektor ds. marketingu

Dyrektor ds. marketingu (dyrektor ds. marketingu) lub menedżer ds. marketingu przejmuje odpowiedzialność wykonawczą za działania marketingowe organizacji i często podlega dyrektorowi generalnemu lub kierownikowi operacyjnemu. Menedżer ds. marketingu jest zazwyczaj także osobą wywierającą największy wpływ. Odpowiada także za sondowanie firmy. Do obowiązków starszego menedżera ds. marketingu należą zadania analityczne (ceny i badania rynku), zadania kreatywne (projektowanie i reklama) oraz koordynacja różnych zespołów w celu realizacji celów biznesowych firmy.

3. Dyrektor administracyjny

Dyrektor generalny to jeden z tytułów korporacyjnych dla najwyższego szczebla kierownictwa korporacji, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie codziennych operacji firmy i ostatecznych wyników firmy.

Ten poziom zarządzania, który można spotkać w różnych branżach, zarówno w sektorze non-profit, jak i sektorze publicznym, obejmuje ekspertów, którzy profesjonalnie zajmują się wieloaspektowymi aspektami biznesu, w którym działają.

Główny kierownik administracyjny jest odpowiedzialny za zarządzanie wykonawcze spółkami prywatnymi, publicznymi lub publicznymi i jest praktycznie głową organizacji.

Dyrektor administracyjny jest członkiem wyższego szczebla organizacji, kierownikiem codziennych operacji i zwykle podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. Stanowisko to jest podobne do kierownika operacyjnego, ale nie dyrektora wykonawczego; dyrektor generalny ma wyższy staż w organizacjach nastawionych na zysk. W niektórych firmach dyrektor administracyjny jest jednocześnie prezesem. W niektórych krajach, np. w Anglii, kadra kierownicza wyższego szczebla w spółkach publicznych musi należeć do personelu Certyfikowanego Instytutu Dyrektorów i Menedżerów, prawników, certyfikowanych/ekspertów księgowych lub posiadać równoważne doświadczenie.

4. Główny wykonawca audytu

Dyrektor Generalny Audytu odpowiada za skuteczne zarządzanie działalnością audytu wewnętrznego zgodnie z Kartą Audytu Wewnętrznego i Definicją Audytu Wewnętrznego, Kodeksem Etyki Audytorów Wewnętrznych oraz Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Dyrektor Generalny ds. Audytu lub inne osoby przydzielone do Dyrektora Generalnego ds. Audytu stwierdzają, że muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i certyfikaty.

5. Główny Menedżer Marki

Dyrektor ds. marki (CBO) to nowy tytuł na szczeblu kierowniczym firmy, superfirmy, organizacji lub instytucji, który zwykle podlega dyrektorowi generalnemu lub zarządowi i jest odpowiedzialny za wizerunek marki, doświadczenie i obietnice. Menedżer marki nadzoruje marketing, reklamę, projektowanie, public relations i obsługę klienta. Niektóre znane organizacje wdrażające ten szczebel kierowniczy to Baskin-Robbins, Bell Canada, Citigroup, McDonald’s, WW i Mattel.

6. Starszy Menedżer Handlowy

Pod bezpośrednim nadzorem kierownika firmy, dyrektor handlowy odpowiada za wszelkie sprawy związane z działalnością gospodarczą, w tym sprzedaż, zakupy materiałów, rejestrację zamówień itp., zgodnie ze średnioterminowymi planami organizacyjnymi i efektywnym zarządzaniem nimi plany.

Do obowiązków tej osoby powinno należeć otrzymywanie od przełożonych programu i harmonogramu oraz ich wdrażanie, przygotowywanie i dostosowywanie regulaminów umów i porozumień w koordynacji z przełożonym, korzystanie z odpowiedniego systemu zbierania informacji z rynku, znajomość konkurencji i rzeczywiste i potencjalne możliwości, planowanie w kierunku Polityki i celów firmy poprzez informacje uzyskane z rynku, kontrolę i zatwierdzanie umów i dokumentów jednostki biznesowej oraz dokonywanie niezbędnych ustaleń z przełożonymi organizacyjnymi, nawiązywanie komunikacji oraz kontakty z innymi menadżerami, a także osobami podległymi zgodnie ze schematem organizacyjnym zgodnym z działalnością firmy.

Identyfikujemy, oceniamy i dobieramy podwykonawców zgodnie ze specyficznymi i udokumentowanymi zasadami i zasadami firmy, przestrzegamy przepisów oraz przeglądamy i korygujemy umowy z dostawcami w celu podnoszenia poziomu jakości kupowanych towarów, stale monitorujemy sposób wdrażania stosowanych kontroli do podwykonawców, planowanie Zgodnie ze skutecznym marketingiem i prezentacją spójnego programu w celu poprawy sprzedaży, przygotowanie, zarządzanie i nadzór nad rejestracją zamówień, otwieraniem i śledzeniem kredytów oraz załatwianiem spraw celnych, śledzeniem spraw biznesowych spraw i zwracania się do Ministerstwa Handlu i innych powiązanych organizacji, prowadzenia korespondencji, monitorowania źródeł wewnętrznych i stron oraz zewnętrznych związanych z powierzonymi sprawami jednostki poprzez koordynację i uzyskiwanie zgód przełożonych, przygotowywanie i okresowe raporty z działalności stowarzyszenia branżowego i prezentowanie ich liderom organizacji, sprawdzanie ostatecznej ceny produktów w określonych okresach przy pomocy spraw finansowych, nadzorowanie przygotowania analiz cenowych Części i analiza sytuacji rynkowej dotyczącej produktów dostawców, przygotowywanie raportów analitycznych i ich prezentacja do jednostki zapewnienia jakości itp.

7. Starszy Dyrektor ds. Technologii Informatycznych

Dyrektor ds. informacji (dyrektor ds. informacji) jest najwyższym decydentem w dziedzinie technologii informatycznych organizacji. Menedżer ten raportuje do dyrektora generalnego. Menedżer ten jest zwykle członkiem wyższego zarządu organizacji. Umiejętności techniczne potrzebne temu menedżerowi nie są takie same dla wszystkich organizacji. Każda organizacja definiuje specjalne umiejętności techniczne dla tego stanowiska jako swoją misję i opis stanowiska.

W przeszłości na to stanowisko, które dziś nie jest już powszechne, wspominano o konieczności posiadania ogólnych umiejętności technicznych, takich jak informatyka, inżynieria oprogramowania i systemy informacyjne. Świadomość biznesowa i wizja strategiczna są obecnie wymieniane jako pożądane umiejętności menedżerskie CIO, przed umiejętnościami technicznymi danej osoby. Rola CIO czasami jest rozszerzana do Chief Knowledge Officer lub CKO (menedżera, który zajmuje się nie tylko informacją, ale także wiedzą).

8. Starszy kierownik projektu

Dyrektor ds. projektowania (w języku angielskim: dyrektor ds. projektowania) to jeden z członków kadry kierowniczej wyższego szczebla firmy, który zwykle jest odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich aspektów projektowania i innowacji produktów i usług firmy, w tym projektowania produktu, projektowania komputerowego, projektu architektonicznego i projekt graficzny. , odpowiada za doświadczenia użytkownika, projekty przemysłowe i opakowania.

9. Starszy menadżer produktu

Chief Product Officer (w języku angielskim: Chief Product Officer) to jedna z osób na najwyższym szczeblu kierowniczym w firmie, która jest odpowiedzialna za wszystkie operacje związane z produktem w firmie. Zarządzanie produktem to działalność wewnątrz organizacji obejmująca prognozowanie, planowanie i marketing produktów lub usług.

Menedżer produktu zawsze troszczy się o rozwój produktu i marketing, a te dwa działania ostatecznie doprowadzą do zwiększenia przychodów, udziału w rynku i marży zysku. Z drugiej strony menedżer produktu powinien być odpowiedzialny za analizę rynku produktu, funkcjonalności i cech. Dlatego w różnych strukturach organizacyjnych czasami menedżer produktu zajmuje określone stanowisko korporacyjne i raportuje bezpośrednio do dyrektora generalnego.

10. Starszy menadżer produktu

Dyrektor finansowy lub dyrektor finansowy i operacyjny to tytuł korporacyjny w dziedzinie wiedzy finansowej, który jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem finansowym organizacji lub superfirmy. Menedżer ten jest odpowiedzialny za planowanie finansowe, prowadzenie dokumentów finansowych i dostarczanie raportów finansowych wyższemu kierownictwu.

Dyrektor finansowy zazwyczaj podlega dyrektorowi generalnemu i radzie dyrektorów. Odpowiada za nadzór nad działalnością jednostki finansowej i jest głównym rzecznikiem finansowym organizacji. Dyrektor finansowy współpracuje bezpośrednio z dyrektorem operacyjnym we wszystkich kwestiach strategicznych i taktycznych związanych z zarządzaniem budżetem, analizą kosztów i korzyści, prognozowaniem potrzeb i zabezpieczaniem nowego finansowania.

11. Menedżer Zasobów Ludzkich

Dyrektor ds. zasobów ludzkich to jedna z osób na najwyższym szczeblu kierowniczym spółki akcyjnej, która jest odpowiedzialna za planowanie i wdrażanie wszelkich działań i polityk dotyczących pracowników spółki. Menedżer zasobów ludzkich często zajmuje się rekrutacją zasobów ludzkich, szkoleniem nowych pracowników, projektowaniem procesów organizacyjnych, oceną wyników i oceną pracowników.

W większości firm kierownik działu kadr lub menadżer zasobów ludzkich stoi na najwyższym szczeblu zarządzania zasobami ludzkimi, raportuje bezpośrednio do dyrektora generalnego, a często współpracuje z zarządem. W niektórych firmach menedżer ds. zasobów ludzkich uważany jest za jednego z czołowych członków zarządu.

12. Menedżer operacyjny

Dyrektor operacyjny (COO) to jedno z najwyższych stanowisk administracyjnych w strukturze organizacyjnej firmy, organizacji lub superfirmy, zwłaszcza instytucji finansowych i banków, które są odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi codziennymi operacjami firmy, a także codzienne zapewnianie raportuje do Jest dyrektorem generalnym firmy.

W niektórych organizacjach menedżer operacyjny jest jednocześnie szefem firmy i w takim przypadku będzie miał najwyższą pozycję decyzyjną w systemie po dyrektorze generalnym. Sytuację tę często obserwuje się, gdy dyrektor generalny jest przewodniczącym zarządu spółki.

13. Dyrektor ds. zakupów

Dyrektor ds. zakupów to jeden z menedżerów wyższego szczebla firmy, który jest odpowiedzialny za dostarczanie i zakup sprzętu, usług i towarów firmy oraz kieruje zespołem zakupów. Zarządzanie zakupami jest jedną z głównych działalności każdej firmy lub organizacji, a także jej centrali. Menedżer na jej czele często kontaktuje się ze wszystkimi działami firmy, nawiązując relacje firmy z dostawcami spoza firmy.

Krótko mówiąc, głównym celem każdego menedżera ds. zakupów jest dostarczanie na czas towarów, sprzętu i usług różnym działom oraz zaspokajanie ich potrzeb w celu osiągnięcia celów organizacyjnych.

Proces pracy starszego menedżera ds. zakupów polega na doprowadzeniu podległego mu zespołu do nawiązania relacji z różnymi działami firmy, aby poznać ich potrzeby w zakresie towarów, usług i sprzętu, a następnie poprzez wyczerpujące wyszukiwanie na rynku i identyfikację dostępnych dostawców, najlepsze pod względem ceny i jakości.

14. Dyrektor ds. strategii

dyrektor ds. strategii lub strateg to menedżer odpowiedzialny za pomaganie dyrektorowi wykonawczemu w formułowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu planów strategicznych firmy. Dziś wielu menedżerów ma mniej czasu na wdrożenie strategii, a jednocześnie niepewność otoczenia zwiększa potrzebę profesjonalnego opracowania strategii. W rezultacie kadra kierownicza uniwersytetów, organizacji non-profit i megakorporacji tworzy ten poziom zarządzania.

W ostatnich latach popularność głównego stratega rośnie, co można wnioskować z obecności tego stanowiska w dużej liczbie spółek amerykańskich (około 50% spółek z S&P500).

Dyrektor ds. strategii pełni funkcję doradczą; Jest po części liderem i po części wykonawcą, doświadczonym wizjonerem i doświadczonym dyrektorem, który dba o to, aby działania firmy wspierały elementy strategii.

To wyjątkowe doświadczenie wymaga różnorodnych doświadczeń wykonawczych, ponieważ musi być zarówno twórczym myślicielem, jak i wpływowym współpracownikiem. Starsi stratedzy to często menedżerowie, którzy wcześniej „rozdarli koszulę” w kilku firmach i organizacjach, zanim ostatecznie przyjęli odpowiedzialność za taki tytuł.

Komunikują i wdrażają strategię firmy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, tak aby wszyscy pracownicy, partnerzy, dostawcy i kontrahenci rozumieli jej planowanie strategiczne i ścieżkę do osiągnięcia jej ogólnych celów.

15. Dyrektor ds. technologii

Chief Technology Officer (angielski: Chief Technology Officer) to jeden z wyższych stanowisk kierowniczych w firmie, który jest odpowiedzialny za kierowanie, kształtowanie polityki i zarządzanie w dziedzinie technologii, a także postęp technologiczny w celu rozwoju i sukcesu w działalność organizacji wykonawczej spółki.

Starsi menedżerowie ds. technologii mają za zadanie zintegrować działania zorientowane na technologię z ogólną strategią swojej organizacji, co wymaga nawiązania relacji z kluczowymi osobami w firmie, takimi jak dyrektor generalny, członkowie zarządu, kierownicy laboratoriów badawczych i eksperci ds. marketingu.

16. Główny webmaster

Główny menedżer sieciowy to najwyższy menedżer wykonawczy na poziomie organizacji, który jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi stronami internetowymi i intranetowymi organizacji. Menedżer ten raportuje bezpośrednio do dyrektora generalnego i musi znać się na programowaniu front-end i back-end, języku programowania odpowiednim dla Internetu, takim jak PHP, i bazach danych, takich jak SQL.

Starszy menedżer sieciowy musi kompleksowo przeglądać komputery, systemy i programowanie. Ma także względną wiedzę w zakresie kilku języków programowania, grafiki komputerowej, projektowania i kreatywnego programowania, a także innych jego cech. Ta kategoria organizacyjna wykracza poza webmastera czy nawet programistę stron internetowych, a fizyczna obecność tego menedżera w organizacji jest znacząca.

To stanowisko jest również realizowane jako ważny cel przez twórców stron internetowych. Wiele firm nie ma starszego menedżera internetowego, ponieważ ta praca wymaga osobistej wiedzy na temat wielu zagadnień wymienionych powyżej.

Zamiast tego firmy mogą mieć różne kategorie stanowisk, takie jak programista front-end, programista back-end, programista serwerów, webmaster, projektant stron internetowych i grafik.

Zwykle starszy web manager opanował wszystkie wymienione tytuły i jest odpowiedzialny za wiele obowiązków. Odpowiedzialność głównego menedżera internetowego jest bardzo ważna. Zależy to oczywiście od celów ekonomicznych. Najlepszy menedżer sieciowy powinien być mistrzem zarządzania siecią i przyczyniać się do rozwoju gospodarczego.

17. Główny Menedżer Jakości

Menedżer kontroli jakości (dyrektor ds. jakości) jest jednym z menedżerów wyższego szczebla firmy, który jest odpowiedzialny za wszystkie operacje związane z monitorowaniem, kontrolą i inspekcją produktów w celu dopasowania ich do ustalonych standardów.

Pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa firmy, na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wszelkie operacje związane z monitorowaniem, kontrolą i inspekcją produktów pod kątem ich zgodności z ustalonymi standardami.

18. Kierownik planowania

Dyrektor ds. planowania jest jednym z menedżerów wyższego szczebla w firmie, który jest odpowiedzialny za planowanie produkcji i zapasów materiałów poprzez określenie zdolności produkcyjnej i liczby przychodzących zamówień.

Do obowiązków na tym stanowisku należy także monitorowanie stanu magazynów i kontrola zapasów oraz ciągłe doskonalenie planowania zgodnie z rzeczywistą wydajnością.

Pobierz motywy WordPressPobierz motywy WordPressPobierz bezpłatne motywy WordPress PremiumPobierz najlepsze motywy WordPress do pobrania za darmobezpłatny kurs onlinepobierz oprogramowanie micromaxBezpłatne pobieranie motywów WordPressdarmowy kurs Udemy do pobrania