Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Co to jest bilans?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co to jest bilans?

Bilans jest migawką finansową w danym momencie. To jest to, co mała firma posiada i co jest winna. Podkreśla aktywa MŚP, pasywa oraz kapitał własny akcjonariuszy.

To kolejna noga małego stołka finansowego firmy.Czym są bilanse w rachunkowości?

Bilans pokazuje Twoją sytuację finansową, a jednocześnie kondycję finansową. Sprawozdania finansowe obejmują zarówno aktywa długoterminowe, jak i obrotowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności i tym podobne.

Aktywa netto to to, co zostaje po odjęciu zobowiązań. Zobowiązania i kapitał własny działają jako część równania bilansowego, które wygląda następująco: Aktywa = Pasywa + Kapitał własny

Jaki jest cel bilansu?

Bilans przedstawia jasny obraz Twojej sytuacji finansowej. Ma to drugorzędne znaczenie po rachunku zysków i strat.

Główne składniki bilansu

Podział tego zestawienia finansowego na części ułatwia jego zrozumienie. Oto elementy, które sprawiają, że bilanse działają.

1. Aktywa

Są one również określane jako zasoby. Kiedy jesteś właścicielem aktywów, oczekujesz przyszłych korzyści. W związku z tym takie rzeczy jak należności są uwzględniane. Generują przepływy pieniężne, poprawiają sprzedaż lub zmniejszają wydatki i istnieją różne kategorie.

  • Aktywa obrotowe – Wydatki na zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Rzeczy, które zostaną spieniężone w ciągu roku.
  • Środki trwałe – Podobnie jak sprzęt i budynki. Zasoby długoterminowe.

Istnieją również wartości niematerialne, takie jak znaki towarowe i aktywa finansowe, takie jak akcje i obligacje.

2. Zadłużenie

Zobowiązania firmy są jednym z kluczowych elementów bilansu na wynos. Dzięki nim biznes się rozwija. Dług długoterminowy, taki jak spłata odsetek, jest uwzględniony, a zobowiązania długoterminowe obejmują pozycje, takie jak spłata kredytu hipotecznego.

3. Kapitał własny

Niektóre małe firmy są notowane na giełdzie. Sprzedają akcje. Tyle zostaje po spłaceniu całości zobowiązań.

Rekommenderad:  To jest Moto X30 Pro, bestia z aparatem 200 MP firmy Motorola

Przykład bilansu

Czytanie o jednym z tych stwierdzeń to jedno. Zobaczenie przykładu pomaga wyjaśnić, co jest w druku. Ten poniżej pochodzi z Harvard Business School online.

Powyższy przykład pomoże Ci wyróżnić wszelkie wątpliwe konta, aby uzyskać rozsądną wartość netto.

Można dodać akcje uprzywilejowane, a ci akcjonariusze mają pierwszeństwo. Ostatecznie użycie szablonu takiego jak ten dostarczy dobrego wyobrażenia o kapitale własnym właścicieli. Ponadto szablon zapewnia dobrą podstawę do sprawdzania trendów rocznych i innych wskaźników.

Jak stworzyć bilans

Bilans jest jednym z ważniejszych sprawozdań finansowych. Arkusze kalkulacyjne to powszechny format.

  1. Wybierz okres sprawozdawczy – Bilanse spółek publicznych są zazwyczaj kwartalne. Wypełnij je, aby co roku zgłaszać stan finansów. Typową datą bilansu jest tutaj 31 grudnia.
  2. Lista aktywów obrotowych – Na pierwszym miejscu są aktywa płynne, takie jak gotówka, a także aktywa firmy, takie jak zapasy. Nie zapomnij o długoterminowych aktywach, dłużnych papierach wartościowych i rachunku pieniężnym.
  3. Sporządź listę zobowiązań – Dodaj sekcje dotyczące zobowiązań bieżących i zobowiązań długoterminowych. Ta część sprawozdania z sytuacji finansowej wymaga podsumowania.
  4. Oblicz kapitał własny – Kapitał własny właściciela musi wejść tutaj wraz z częścią akcjonariuszy. Suma trafia do przykładowego bilansu.
  5. Dodaj wszystko – Posortuj liczby według pasywów, kapitału własnego i aktywów. Oto wzór na wypełnienie tego ważnego zestawienia finansowego. Suma zobowiązań i kapitałów własnych powinna być równa sumie aktywów.

Miesięczny bilans daje dokładny obraz pozycji, takich jak kapitał własny, bieżące zobowiązania i aktywa firmy. Łączy się z innymi sprawozdaniami finansowymi w celu wyszczególnienia zobowiązań finansowych w dowolnym okresie.

Czytaj więcej: czym jest rachunek przepływów pieniężnych

Analiza bilansu

Bilans firmy zawiera liczby dotyczące aktywów, pasywów i ryzyka finansowego, przed którym stoisz. Daje właścicielom firm dobry przegląd ich działalności i kilka pomysłów na to, co należy poprawić.

Rekommenderad:  Skąd mam wiedzieć, czy Num Lock jest w systemie Windows 10?

Oto kilka wskazówek dotyczących czytania statystyk.

Przeczytaj zobowiązania

To ważna część bilansu. Nie zapomnij o pozycjach krótkoterminowych, takich jak zobowiązania do zapłaty, i aspektach długoterminowych, takich jak pożyczanie pieniędzy na pożyczkę bankową.

Jeśli Twój SMB to pokrywa, musisz dodać również zobowiązania funduszu emerytalnego i płatności dokonane z tytułu innych inwestycji długoterminowych. Należy wziąć pod uwagę wszystkie zobowiązania dłużne.

Poznaj aktywa

Wszystkie aktywa firmy są wymienione, a zapasy, które posiada firma, są aktywami obrotowymi. Ile środków pieniężnych i ich ekwiwalentów należy również przeanalizować. Równoważenie aktywów i pasywów oznacza również przyjrzenie się aktywom trwałym, takim jak patenty. Amortyzacja działa na te pozycje, aby ostatecznie wpłynąć na dochód netto.

Kapitał własny

Mogą to być zyski zatrzymane na koniec roku podatkowego. Wszystko musi być uporządkowane według aktualności liczb.

Analiza wskaźnikowa

Główną techniką i stosowanym równaniem księgowym są wskaźniki siły finansowej. W rzeczywistości są to serie formuł dochodzących do wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego. I inni.

Współczynniki aktywności to kolejne popularne narzędzie. Pokazuje, w jaki sposób mała firma wykorzystuje swoje aktywa. Analitycy często patrzą na aktywa długoterminowe i średnie aktywa ogółem. Oraz o tym, jak firma zarządza swoimi krótkoterminowymi należnościami. Dług do kapitałowych papierów wartościowych to kolejny stosunek wraz z / lub zadłużeniem do aktywów i obrotu aktywami.

Pamiętaj, że kapitał własny właściciela zostaje umieszczony na koniec okresu.

Jakie są trzy główne rodzaje sprawozdań finansowych?

Informacje zawarte w trzech rodzajach sprawozdań finansowych mają kluczowe znaczenie. Jest to migawka działań operacyjnych SMB.

A Sprawozdanie z przepływów pieniężnych raporty o przepływach pieniężnych, o tym, co wpływa, a co wychodzi. Rachunek przepływów pieniężnych składa się z trzech części: finansowej, inwestycyjnej i operacyjnej.

Zastanawiasz się, co to jest zaświadczenie o dochodach?

The Zestawienie dochodów zwraca uwagę na dochody i wydatki. Dodatkowe opłacone wydatki kapitałowe można znaleźć tutaj. To stwierdzenie jest sterownikiem pozostałych dwóch typów.

Rekommenderad:  Awesome Comet: ulotka jest lepsza niż Unieuro i MediaWorld

Wreszcie jest Bilans. Perspektywa wartości księgowej znajduje się tutaj, w zasadzie tyle jest warta firma.

Jeśli zastanawiasz się, czym jest rachunek zysków i strat, są to zapisy wydatków i przychodów.

Możesz dowiedzieć się więcej z eksperci internetowi jak Instytut Finansów Przedsiębiorstw.Table of Contents